PASIRAŠYTA NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS 2021m.

Spalio 16 dieną LR Vyriausybėje bus pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis. Pagrindiniai sutarties punktai:įtvirtintas pareiginės algos bazinis dydis 2021 metams – 177 eurai. Sutarties šalys įsipareigoja, Lietuvos Respublikos finansų ministerijai 2020 m. gruodžio mėnesį paskelbus naujas makroekonomines prognozes, svarstyti galimybę šį dydį padidinti.Nustatytos papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams:2 papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos,profesinės sąjungos nariui, kuris mokosi pagal formaliojo švietimo programas (turi būti pateikiamos šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymos) arba kuris dalyvauja neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose, suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas.Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį. Šia teise negali pasinaudoti pagal formaliojo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas besimokantis profesinės sąjungos narys, kuris naudojasi Sutarties suteikiama teise į mokamas mokymosi atostogas.
Scroll to Top