DĖL PERTEKLINIO KŪRYBINIŲ DARBUOTOJŲ VERTINIMO

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos pateiktame profesionaliojo scenos meno įstatymo projekte atestacija numatyta tik koncertinių įstaigų darbuotojams. Pagal projektą kitiems kūrybiniams darbuotojams (pvz., dramos teatro aktoriams) atestacija nebūtų vykdoma. Tokiu būdu pažeidžiamas ne tik lygiateisiškumo principas, bet ir supriešinama kūrybinių darbuotojų Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, kasmetinis veiklos vertinimas. Šiuo metu profesinė sąjunga kartu su teatro administracijos atstovais vykdo konsultacijas dėl vidinės teatro kūrybinių darbuotojų vertinimo tvarkos. Kūrybinių kolektyvų atstovų nuomone, pagrindiniai vertinimo akcentai turėtų būti koncentruojami į kūrybinių darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies meistriškumo koeficientų vertinimą. Darbuotojų vertinimas turėtų būti vykdomas einamojo sezono pabaigoje, visi vertinimo sistemos etapai turėtų būti užbaigti iki kūrybinių darbuotojų kasmetinių atostogų pradžios. Sausio 26 d. LR Kultūros ministerija pateikė Profesionaliojo scenos meno įstatymo pakeitimo projektą, kuriame siūloma nacionalinių koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams palikti galioti ir atestaciją, kaip kūrybinių darbuotojų vertinimo tvarką.
LR kultūros ministerijos kancleris Rolandas Kvietkauskas oficialiame rašte mūsų federacijai akcentavo sutinkantis, kad „kūrybinių darbuotojų atestavimas ir vertinimas – tai viena kitą  dubliuojančios procedūros, todėl šiuo metu rengiamame Lietuvos Respublikos Profesionaliojos scenos meno įstatymo pakeitimo projekte bus siūloma visiškai ar iš dalies atsisakyti kūrybinių darbuotojų atestavimo procedūros.“ 
Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų vardu oficialiai kreipėmės į LR Vyriausybę, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, LR Profesinių sąjungų konfederaciją, LR Kultūros ministeriją siūlydami išvengti perteklinio, nelogiško ir pažeidžiančio lygiateisiškumo principus kūrybinių darbuotojų, kurie dirba įstaigose, turinčiose muzikinį ar šokio kolektyvą, vertinimo ir atsisakyti kūrybinių darbuotojų atestavimo tvarkos. Juk kūrybiniai darbuotojai, kaip ir visi kiti Lietuvos dirbantieji, bus vertinami kiekvienais metais. 
Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų vardu kategoriškai nesutinkame, kad tai pačiai grupei darbuotojų (šiuo atveju – kūrybinių) būtų taikomos dvi skirtingos veiklos vertinimo tvarkos, nes taip bus pažeidžiamas lygiateisiškumo principas, lyginant su kitais dirbančiaisiais. Dvigubas vertinimas yra perteklinis, sukeliantis chaosą ir įtampą. bendruomenė. Be to, įstatymo projekte atestacija numatyta ne atlikėjų kvalifikacijai peržiūrėti, o supaprastinti darbo sutarties nutraukimo tvarką, kas iš esmė yra numatyta ir kasmetiniame veiklos vertinime. 
Scroll to Top